بیمارستان های رفح از کار افتاد

وزارت بهداشت غزه با اشاره به اینکه اشغالگران در حملات جنون‌آمیز خود به رفح عامدانه…