تجربه کشورهای جهان در مدیریت فرایند «تحقیق و توسعه» برای پیشرفت اقتصاد

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس- پیمان حسینی‌فر*؛ مسیر تولید ایده‌ها و محصولات نو در جهان بر پایه پژوهش شکل گرفته است؛ بر همین اساس، اهمیت پژوهش و «تحقیق و توسعه» در دنیای امروزی به‌گونه‌ای است که این مفهوم به‌عنوان یک نهاد مستقل در همه ارکان جهان اجتماعی حضوری پویا و فعال دارد. حال یکی از سوالات جدی این است که آیا توجه دولت‌ها به تحقیق و توسعه و تأمین مالی آن و تنظیم‌گری در این زمینه چگونه می‌تواند پلی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها باشد؟
در خصوص اهمیت تحقیق و توسعه(R&D) و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها مطالعات گستردهای توسط پژوهشگران انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه رابطه مستقیمی با میزان رشد اقنصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال‌های مختلف داشته است؛ تا جایی که برخی معتقدند سرمایه‌گذاری R&Dدر کشورهای درحال توسعه اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد تا کشورهای توسعه یافته؛ به این علت که درکشورهای توسعه یافته بخشی از هزینه‌های R&D صرف ایده‌های اصلی و علوم پایه می‌شود و از آن طرف، این کشورها برای ایجاد مرزهای جدید دانشی، ن..