آیا Aaron Judge دوباره ۶۲ Home Runs خواهد زد؟ شما هرگز نمی دانید.

در اولین سال حضورش به عنوان کاپیتان یانکی ها، قاضی امیدوار است که در سری…