لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

استادیوم بیرمنگام، آلا.، خانه ویلی میز در روزهای او در لیگ سیاهپوستان بود. این میزبان بازی بین میز جانتز و کاردینال ها خواهد بود.

نویسنده پست: jafari