پروژه برنامه نویسی

پروژه برنامه نویسی

پروژه برنامه نویسی و ساخت فتوسل (چشمی) یکطرفه شامل چه جزئیاتی است:

ساخت فتوسل (چشمی) یکطرفه به صورت نقطه ای

ساخت فتوسل (چشمی) یکطرفه به صورت پرده ای