لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

در پروژه مورد نظر ضروریست که مداری جهت تعدادی سنسور (فشار و دما و رطوبت) طراحی شود و اطلاعات دریافتی از هر سنسور در طول زمان به کمک برنامه نویسی یا ابزار به بانک اطلاعاتی بلوتوث یا انتقال یابد و نتایج حاصله به صورت نمودار در بازه های زمانی قابل رویت بوده و چنانچه این اطلاعات از محدوده های تعریف شده خارج گردید نسبت به هشدار یا الارم به کاربر اقدام گردد.

نویسنده پست: wpsho-Admin