لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

فلیپ فلاپ تی

پروژه روشن و خاموش کردن LED با کلید شاسی (toggle) فلیپ فلاپ

در راستای پروژه های آموزشی هدف دار ایده الکترونیک به پروژه الکترونیکی استفاده از گیت های منطقی و آشنایی با آنها می پردازیم.

می دانیم که خروجی گیت های منطقی فقط مقادیر گسسته ی صفر و یا یک دارند و گسسته می باشند پس یادتان باشد که هر گاه از مدار منطقی استفاده کردید صرف نظر از تعداد؛ خروجی آنها یا روشن است و یا خاموش.

در تصویر زیر برخی از گیت های منطقی با نماد و تابع جبری آنها به همراه جدول درستی نشان داده شده است:

جدول گیت های منطقی

اگر بعنوان مثال بخواهیم جدول درستی گیت AND را بررسی کنیم نشان می دهد که خروجی تنها زمانی یک می شود که هر دو ورودی یک باشد.

با ترکیب این گیت ها می توانیم مدارهایی طراحی کنیم که از ورودی های مختلف، خروجی های مورد نظر خود دریافت کنیم فلیپ فلاپ T یکی از این مدارهای منطقی می باشد که هر بار به ورودی آن یک بدهیم خروجی آن را معکوس می کند یعنی خروجی آن بسته به مقدار قبلی معکوس می شود. در شکل زیر ساختار گیت های داخلی این فلیپ فلاپ را میبینید:

گیت های فلیپ فلاپ T

اگر بخواهیم جودول درستی این مدار شکل بالا را بررسی کنیم هر بار که ورودی یک باشد خروجی قبلی را معکوس می کند.

اکنون به ساخت پروژه برمی گردیم در آی سی ۷۴ls76 دو عدد فلیپ فلاپ jk وجود دارد که با متصل کردن پایه های j و k به یکدیگر فلیپ فلاپ تی ساخته می شود.

پس از بررسی دیتا شیت این آی سی فقط کافیست که پایه Q آن را به LED متصل کرده و پایه j , k را که به هم متصل می باشند را به ولتاژ مثبت متصل کنیم. و کلید شاسی را به پایه کلاک آی سی متصل می کنیم و از این طریق پالس وارد می کنیم.

در شکل زیر شماتیک مدار فوق را می بینید:

مدار فلیپ فلاپ t

دسته بندی : الکترونیک پایه , پروژه های آموزشی

نویسنده پست: parsianelectric