و در مرحله آخر با توجه به زمان بندی داده شده سفارش شما تحویل داده خواهد شد