لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

برای متس، شکست ناامیدکننده دیگری بیشتر شبیه به آن بود. یکی از مت گفت: «امیدوارم که نوری در انتهای تونل باشد.»

نویسنده پست: vida