لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

سه سال پس از بازنشستگی، دنیل مورفی بازگشت غیرمحتملی را با لانگ آیلند داکس آغاز کرد. روز دوشنبه قرارداد او توسط لس آنجلس آنجلس خریداری شد.

نویسنده پست: behzad