لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
براندون-نیمو-و-متس-گیت-واک-آف-بر-یانکی-ها-پیروز-شدند

ضربه براندون نیمو در به متس مبارز یک پیروزی هیجان انگیز بر یانکی ها داد. همچنین به تیمش فرصتی نادر برای استراحت داد.

نویسنده پست: محمدامین