در مرحله دوم مشاوران ما به استاندارد سازی پروژه میپردازند